Strona główna » Karta pobytu w Polsce – wydanie kolejnej karty

Karta pobytu w Polsce – wydanie kolejnej karty

by Agnieszka L
0 comment

Wydanie kolejnej karty pobytu

KOLEJNA KARTA POBYTU DLA CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA NA POBYT STAŁY, ZEZWOLENIA NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE, ZGODY NA POBYT ZE WZGLĘDÓW HUMANITARNYCH

Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych (a więc tytułów pobytowych, które udzielane są w Polsce na czas nieoznaczony) mają obowiązek uzyskania kolejnej karty pobytu przed upływem okresu ważności posiadanej dotychczas karty pobytu.

Karta pobytu wydana cudzoziemcowi w przypadku udzielenia mu:

 • zezwolenia na pobyt stały – jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej wydania;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – jest ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania;
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych – jest ważna przez okres 2 lat od dnia jej wydania.

Kolejna karta pobytu wydana cudzoziemcowi po upływie terminu ważności karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem mu:

 • zezwolenia na pobyt stały – jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej wydania;
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – jest ważna przez okres 5 lat od dnia jej wydania;
 • zgody na pobyt ze względów humanitarnych – jest ważna przez okres 2 lat od dnia jej wydania.

Kolejna karta pobytu wydawana jest na wniosek cudzoziemca. Wniosek składa się na formularzu.

Kiedy i gdzie należy złożyć wniosek

Formularz wniosku o wydanie kolejnej karty pobytu należy złożyć w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności posiadanej karty pobytu.
Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE składają wniosek do wojewody właściwego ze względu na miejsce ich pobytu.
Cudzoziemcy przebywający w Polsce na podstawie na pobyt ze względów humanitarnych składają wniosek do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej, właściwego ze względu na miejsce ich pobytu.

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz wniosku
– Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość
– 2 aktualne fotografie;Uwaga: Brak, któregokolwiek z ww. dokumentów spowoduje wezwanie cudzoziemca do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania
– dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych i okoliczności podanych we wniosku.

Organ właściwy do wydania karty pobytu pobiera odciski linii papilarnych od cudzoziemca, który składa wniosek o wydanie kolejnej karty pobytu. Odciski linii papilarnych pobierane są od cudzoziemca, który ukończył 6 rok życia.

Odbiór karty pobytu

Cudzoziemiec odbiera kartę pobytu osobiście.
W przypadku, gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który nie ukończył 13. roku życia, odbiera tę kartę jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Opłata za wydanie kolejnej karty pobytu

Za wydanie kolejnej karty pobytu pobierana jest opłata w wysokości 50 zł.

Ulga w opłacie za wydanie kolejnej karty pobytu przysługuje cudzoziemcom:

 • którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej;
 • których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadgimnazjalnej i szkole wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub dokumentu nie ukończyli 16 lat.
  Ulga w opłacie za wydanie kolejnej karty pobytu wynosi 50 % ww. kwoty

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony udsc.gov.pl
Fot: freeimages.com

You may also like