Strona główna » Polsko-niemiecka umowa o współpracy służb policyjnych, celnych i granicznych

Polsko-niemiecka umowa o współpracy służb policyjnych, celnych i granicznych

dodane przez: Agnieszka L
0 ilość komentarzy

Polsko-niemiecka umowa o współpracy

 

W Polsko – Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku odbyły się w dniu 11 lipca uroczystości związane z wejściem w życie Umowy między Rządem RP a Rządem RFN o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych.

W uroczystościach uczestniczył m.in.: ambasador Jerzy Margański, nadinspektor celny Jacek Kapica – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (Szef Służby Celnej), wojewodowie i ich przedstawiciele z województw przygranicznych: Katarzyna Osos – Wojewoda Lubuski, w imieniu wojewody zachodniopomorskiego – Wicewojewoda Ryszard Mićko oraz gen. bryg. Andrzej Kamiński – Komendant Nadodrzańskiego Oddział Straży Granicznej, który jednocześnie był gospodarzem miejsca spotkania. Stronę niemiecką reprezentował premier Kraju Związkowego Brandenburgia Dietmar Woidke, Minister Spraw Wewnętrznych Kraju Związkowego Brandenburgia Karl – Heinz Schröter. Obecni byli również szefowie policji i służby celnej z trzech przygranicznych województw, a także przedstawiciele niemieckich krajów związkowych, Policji Federalnej i Landowej, niemieckiego Urzędu Celnego oraz oficerowie łącznikowi Straży Granicznej i Policji przy Ambasadzie RP w Berlinie.

Symbolicznym wprowadzeniem w życie zapisów umowy było utworzenie polsko – niemieckich patroli i ich symboliczna odprawa.

Nowa polsko – niemiecka umowa o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych została podpisana 15 maja 2014 r. w Zgorzelcu przez ministrów spraw wewnętrznych Polski i Niemiec i weszła w życie z dniem 09 lipca 2015 r. Nowa umowa stanowi istotny postęp w intensyfikowaniu współpracy polsko – niemieckiej w zakresie współpracy policyjnej, granicznej i celnej.

Zastąpiła dotychczasowe umowy:

• umowę o przejściach granicznych i rodzajach ruchu granicznego (1992);

• umowę o ułatwieniach w odprawie granicznej (1992);

• umowę o współpracy policji i straży granicznych na terenach przygranicznych (2002);

• umowę o współpracy w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz szczególnie niebezpiecznych przestępstw (2002).Umowa, która weszła w życie 9 lipca br. obejmuje następujące nowe zapisy, dotyczące:

• współpracy i wzajemnego udzielania pomocy przy wykrywaniu, zwalczaniu, zapobieganiu wykroczeniom (w zakresie właściwości Straży Granicznej m.in. przekroczenie granicy wbrew przepisom, pobyt cudzoziemca bez tytułu prawnego, niewykonanie przez cudzoziemca obowiązku opuszczenia terytorium Polski lub Niemiec);

• wspólnych patroli (możliwość funkcjonowania patroli w składzie po jednym funkcjonariuszu każdej ze stron);

• określenia sytuacji powstania szczególnego niebezpieczeństwa po drugiej stronie granicy (funkcjonariusze uprawnieni do podejmowania wszelkich niezbędnych działań, a w szczególności przekraczania granicy państwowej, kierowania ruchem drogowym na miejscu zdarzenia, ujęcia osoby);

• ścisłego współdziałania przy wykrywaniu i zwalczaniu przestępstw, w szczególności popełnianych przez zorganizowane grupy; Platformą współpracy między służbami obu państw jest centrum współpracy policyjnej, granicznej i celnej. Zadania centrum:

• wymiany, analizy i przekazywania informacji na terenach przygranicznych,

• udzielania wsparcia podczas współpracy.

W ramach realizacji umowy funkcjonariusze na terytorium drugiego państwa są uprawnieni m.in. do:

• noszenia umundurowania;

• posiadania broni i amunicji – użycie ich nastąpić może jedynie w przypadku uprawnionej obrony siebie lub innych osób;

• posiadania i użycia środków przymusu bezpośredniego;

• posiadania i użycia psów służbowych;

• posiadania i użycia środków technicznych, w tym łączności;

• używania pojazdów służbowych (w tym jednostek pływających i statków powietrznych), korzystania z atrybutów pojazdów uprzywilejowanych.”

 

Źródło: berlin.msz.gov.pl
Fot: berlin.msz.gov.pl

Ciekawe wiadomości