Strona główna » Szkoły Europejskie

Szkoły Europejskie

by Marek K
0 comment

Szkoły Europejskie – wszystko co ważne

Rozróżniamy dwa główne typy szkół (typ I i II) prowadzących edukację europejską w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Szkoły Europejskie typu I są oficjalnymi instytucjami edukacyjnymi kontrolowanymi wspólnie przez rządy państw członkowskich Unii Europejskiej. Zapewniają wielojęzyczną i wielokulturową edukację dzieciom, których rodzice są zatrudnieni w instytucjach i agencjach europejskich. Wspólnymi organami Szkół Europejskich są:

  • Rada Zarządzająca – w skład której wchodzą przedstawiciele na szczeblu ministerialnym każdego z państw członkowskich, upoważnieni do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu danego państwa,
  • Sekretarz Generalny – reprezentuje Radę Zarządzającą i jest wybierany co trzy lata,
  • Rady Wizytatorów – jedna do spraw przedszkola i szkoły podstawowej, a druga do spraw szkoły średniej.

Nauczyciele pracujący w Szkołach Europejskich są skierowani przez ministerstwa edukacji swoich państw, po spełnieniu wymogów formalnych związanych z wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Muszą biegle władać przynajmniej jednym z języków urzędowych: angielskim, francuskim lub niemieckim. Nauczyciele przedmiotów nauczanych w grupach mieszanych językowo (przedmioty artystyczne, wychowanie fizyczne), pedagodzy szkolni oraz dyrektorzy szkół i ich zastępcy muszą władać biegle dwoma językami urzędowymi Szkół Europejskich.

O otwarciu Szkoły Europejskiej typu I decyduje Rada Zarządzająca Szkół Europejskich w uzgodnieniu z państwem, na terenie którego będzie mieściła się szkoła. Podstawę prawną funkcjonowania Szkół Europejskich stanowi Konwencja o statucie Szkół Europejskich sporządzona w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10), do której Polska przystąpiła z dniem 31 sierpnia 2004 r. Obecnie funkcjonuje 14 Szkół Europejskich typu I.

Nazwa szkoły Kraj Rok założenia Adres strony internetowej
Szkoła Europejska Luksemburg I Luksemburg 1953 www.euroschool.lu
Szkoła Europejska Bruksela I Belgia 1958 www.eeb1.com
Szkoła Europejska Mol Belgia 1960 www.esmol.net
Szkoła Europejska Varese Włochy 1960 www.eurscva.eu
Szkoła Europejska Karlsruhe Niemcy 1962 www.eskar.org
Szkoła Europejska Bergen Holandia 1963 www.europeanschool.nl
Szkoła Europejska Bruksela II Belgia 1974 www.eeb2.be
Szkoła Europejska Monachium Niemcy 1977 www.esmunich.de
Szkoła Europejska Culham Wielka Brytania 1978 www.esculham.eu
Szkoła Europejska Bruksela III Belgia 1999 www.eeb3.eu
Szkoła Europejska Alicante Hiszpania 2002 www.escuelaeuropea.org
Szkoła Europejska Frankfurt Niemcy 2002 www.esffm.org
Szkoła Europejska Luksemburg II Luksemburg 2004 www.eursc-mamer.lu
Szkoła Europejska Bruksela IV Belgia 2007 www.eeb4.eu

 

Szkoły akredytowane (typu II) zostały utworzone w celu umożliwienia wielojęzycznej i wielokulturowej edukacji dzieciom pracowników agencji Unii Europejskiej (tzw. uczniowie kategorii I) w krajach, gdzie nie funkcjonują Szkoły Europejskie typu I. Istnienie szkoły jest związane z obecnością agencji lub innej instytucji Unii Europejskiej w kraju, w którym ulokowana jest szkoła. Uczniowie kategorii I są traktowani priorytetowo przy przyjmowaniu do szkoły typu II. Szkoły akredytowane są powiązane z systemem Szkół Europejskich Umową o akredytacji i współpracy. Koszty administrowania i funkcjonowania szkoły pokrywa państwo, na terenie którego znajduje się szkoła. Obecnie funkcjonuje 7 szkół akredytowanych typu II.

Nazwa szkoły Kraj Rok założenia Adres strony internetowej
Scuola per l’Europa – Parma Włochy 2005 www.scuolaperleuropa.eu
School of European Education – Heraklion Grecja 2006 www.sch-eur-education.gr
Centre for European Schooling – Dunshaughlin Irlandia 2007 www.duncc.ie
European Schooling Helsinki Finlandia 2008 www.esh.fi
Ecole europeenne de Strasbourg Francja 2008 www.ee-strasbourg.eu
Ecole International Provence Alpes Côte d’Azur à Manosque Francja 2009 www.ecole-internationale.ac-aix-marseille.fr
Tallinn European School Estonia 2013 www.est.edu.ee
     

  • Dla kogo?

Do Szkoły Europejskiej, oprócz uczniów – dzieci pracowników instytucji i agencji europejskich (uczniowie kategorii I) uczęszczają również dzieci pracowników innych instytucji międzynarodowych (uczniowie kategorii II). Przyjmowane są także dzieci mieszkające na stałe w danym mieście (uczniowie kategorii III). Nauka uczniów kategorii I jest bezpłatna, uczniów kategorii II finansowana jest przez instytucje zatrudniające ich rodziców, zaś w przypadku uczniów kategorii III to rodzice samodzielnie pokrywają koszty czesnego.

W skład Szkoły Europejskiej wchodzi:

– dwuletnie przedszkole (dzieci w wieku 4 – 5 lat),

– pięcioletnia szkoła podstawowa (uczniowie w wieku 6 – 10 lat),

– siedmioletnia szkoła średnia (uczniowie w wieku 11 – 17).

  • Czego uczą i w jakim języku?

Jednym z podstawowych celów działalności Szkół Europejskich jest rozwijanie w uczniach poczucia wspólnoty z innymi Europejczykami przy jednoczesnej pełnej akceptacji swojej odrębności narodowej i kulturowej. Ma temu służyć organizacja nauczania. Każde dziecko ma prawo do nauki języka ojczystego od klasy pierwszej aż do matury. W szkołach, w których jest większa grupa dzieci danej narodowości, organizowane są sekcje językowe.

W przedszkolu wszystkie zajęcia odbywają się w języku ojczystym, jedyny kontakt z dziećmi innych narodowości jest w chwilach rekreacji i zabaw na świeżym powietrzu.

W szkole podstawowej dzieci uczą się wszystkich przedmiotów ogólnokształcących w języku ojczystym. Jednocześnie od klasy pierwszej uczą się jednego z języków urzędowych: francuskiego, angielskiego lub niemieckiego do wyboru. W klasie trzeciej pojawia się nowy przedmiot – godziny europejskie – prowadzony w wybranym języku obcym. Celem tych zajęć, prowadzonych w grupach mieszanych narodowościowo, jest budowanie świadomości europejskiej.

Na poziomie szkoły średniej obok zajęć w języku ojczystym pewne przedmioty wykładane są w jednym z języków urzędowych. Do samej matury uczniowie uczą się w języku ojczystym matematyki, biologii, chemii i fizyki. Począwszy od klasy drugiej szkoły średniej wszyscy uczniowie obowiązkowo rozpoczynają naukę trzeciego języka. Może to być dowolny język nauczany w danej szkole. Począwszy od klasy czwartej mogą rozpocząć naukę czwartego języka, w tym wypadku jest to już przedmiot wybierany opcjonalnie. Mogą się również uczyć łaciny i greki.

Zajęcia z języków obcych, począwszy od szkoły podstawowej odbywają się w grupach mieszanych narodowościowo i zawsze prowadzone są przez nauczycieli, dla których dany język jest językiem ojczystym. Wszystkie zajęcia, niezależnie od języka wykładu, prowadzone są według jednakowych programów nauczania zatwierdzonych przez Radę Zarządzającą.

  • Matura Europejska

Maturę Europejską mogą zdawać uczniowie, którzy ukończyli siódmą klasę szkoły średniej, przy czym co najmniej ostatnie dwie klasy w Szkole Europejskiej. Jeżeli uczyli się tylko w klasie siódmej, muszą zdawać egzamin maturalny we własnym narodowym systemie szkolnym. Na maturze każdy uczeń musi obowiązkowo zdawać:

– pisemny i ustny egzamin z języka ojczystego – L1 (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym),
– pisemny i ustny egzamin z pierwszego języka obcego – L2 (na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym),
– pisemny i ustny egzamin z wybranych przedmiotów (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym),
– pisemny lub ustny egzamin z historii lub geografii (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym),
– pisemny lub ustny egzamin z biologii lub matematyki (na poziomie podstawowym lub rozszerzonym albo, w przypadku matematyki na poziomie zaawansowanym, z elementami wiedzy na poziomie uniwersyteckim).

Uczeń jest zobowiązany zdawać egzamin maturalny na tym samym poziomie, na którym uczył się danego przedmiotu, w wyjątkowych przypadkach może podwyższyć poziom egzaminu, nigdy zaś obniżyć.

 
Języki

Język polski (ojczysty) Liczba godzin tygodniowo Poziom nauczania i poziom egzaminu
L1 4 + 3 Rozszerzony
L1 4 Podstawowy
Języki obce Liczba godzin tygodniowo Poziom nauczania i poziom egzaminu
L2 3 + 3 Dwujęzyczny (C1 – C2)
L2 3 (przez 7 lat) Rozszerzony (B2)
L3 4 (przez 5 lat) Rozszerzony (B2)
L4 4 (przez 2 lata) Podstawowy (B1)
L5 2 (przez 2 lata) Elementarny (A2)

 
Pozostałe przedmioty

Liczba godzin tygodniowo Poziom nauczania i poziom egzaminu
5 + 3 zaawansowany
od 4 do 5 rozszerzony
od 2 do 3 podstawowy

 

Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia szkoły z ocenami składającymi się z dwóch części – ocenami za postępy w nauce w ciągu roku szkolnego i ocenami z egzaminów.

Oceny za postępy w nauce wyrażane są w skali 1-10, natomiast egzaminy oceniane są w skali 1-100, a następnie wynik dzielony jest przez 10 i zapisywany na świadectwie w skali 1-10. W każdym przypadku minimalna ocena zaliczająca wynosi 6. Oceny za postępy w ciągu roku szkolnego wystawia nauczyciel, oceny za egzamin są wystawiane po sprawdzeniu prac pisemnych przez egzaminatorów zewnętrznych. Również egzaminy ustne są oceniane w obecności egzaminatorów zewnętrznych. Przebieg egzaminów ustnych jest monitorowany przez wizytatorów do spraw szkół średnich.

Zgodnie z art. 5 Konwencji o Statucie Szkół Europejskich (Dz. U. z 2005 r. nr 3 poz. 10) posiadacze Matury Europejskiej uzyskanej w Szkole Europejskiej:

– korzystają w państwie członkowskim, którego są obywatelami, z wszystkich przywilejów związanych z posiadaniem dyplomu lub świadectwa wydawanego na zakończenie nauki w szkole średniej w tym państwie,

– mogą ubiegać się o przyjęcie na każdy uniwersytet działający na terytorium każdego państwa członkowskiego, na takich samych prawach jakie przysługują obywatelom tego państwa posiadającym równoważne dokumenty.

  • Informacje praktyczne dla rodziców i uczniów

Zapisy do Szkół Europejskich odbywają się bezpośrednio w szkołach. Adresy Szkół Europejskich internetowych (linki przy spisie szkół) lub na stronie ogólnej www.eursc.org.

Sekcje polskie istnieją w Szkole Europejskiej Bruksela I i w Szkole Europejskiej Luksemburg I. W pozostałych szkołach polskie dzieci są uczone języka polskiego, jako ojczystego, natomiast uczęszczają do sekcji językowej wybranej przez rodziców.

  • Informacje praktyczne dla nauczycieli

Konkursy dla nauczycieli zainteresowanych pracą w Szkołach Europejskich przeprowadzane są w zależności od wolnych etatów. Informacje o naborze ogłaszane są na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz wysyłane do wszystkich Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych i Kuratoriów Oświaty.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą tel. 22 622 37 92.

 

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej (men.gov.pl)
Fot: własność redakcji

You may also like