Strona główna » Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej

by Agnieszka L
0 comment

Zawieszenie działalności gospodarczej

Zawieszenie działalności gospodarczej oznacza czasową przerwę w funkcjonowaniu firmy. Zawiesić działalność gospodarczą można z dowolnego powodu – przyczyną mogą być problemy finansowe czy prywatne plany przedsiębiorcy.

Firmy, które są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), składają wnioski o zawieszenie działalności gospodarczej w sądzie rejestrowym.

W przypadku firmy zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG) wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej można złożyć on-line na stronie CEIDG. Formularz wniosku o wpis do CEIDG jest jednocześnie formularzem wniosku o zawieszenie oraz wznowienie działalności gospodarczej. Taki wniosek można również złożyć w urzędzie gminy – osobiście lub listem poleconym.

Uwaga: Zawiesić działalność gospodarczą może wyłącznie przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników. Przez przedsiębiorcę niezatrudniającego pracowników należy rozumieć przedsiębiorcę, który nie nawiązał stosunku pracy z pracownikami w rozumieniu kodeksu pracy. Nie dotyczy to więc firm, które nawiązują współpracę na podstawie umowy o dzieło czy umowę zlecenia (umów cywilnoprawnych). Zawieszający działalność nie przestają być przedsiębiorcami.

W okresie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca:

  • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów;
  • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej;
  • ma prawo zbywać (sprzedać, oddać) własne środki trwałe i wyposażenie;
  • ma prawo lub obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych
  • związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przed zawieszeniem działalności;
  • ma obowiązek dopełniać wszelkich obowiązków nakazanych przepisami prawa;
  • ma prawo osiągać przychody finansowe, także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem prowadzenia działalności gospodarczej;
  • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

W czasie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi płacić zaliczek na podatek dochodowy, ani składać deklaracji VAT. Nie musi także opłacać składek na ubezpieczenie zdrowotne, a pozostałe składki (rentowe i emerytalne) są w tym okresie dobrowolne. Mimo zawieszenia działalności gospodarczej, przedsiębiorca musi jednak płacić podatek od nieruchomości posiadanej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Uwaga: Przedsiębiorca może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Jeżeli przedsiębiorca nie wznowi działalności przed upływem okresu 24 miesięcy, wpis zostanie wykreślony z rejestru.

Zarówno data rozpoczęcia zawieszenia, jak i wznowienia działalności gospodarczej nie może być wcześniejsza niż dzień złożenia wniosku.

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje na wniosek przedsiębiorcy. Jeżeli firma była zarejestrowana w KRS – przedsiębiorca składa wniosek do sądu rejonowego osobiście, pocztą, lub drogą elektroniczną na stronie internetowej elektronicznego dostępu do KRS.

Wznowienie działalności gospodarczej w CEIDG może odbyć się w dwojaki sposób:

  • wniosek o wznowienie działalności gospodarczej można złożyć drogą elektroniczną poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie CEIDG;
  • wniosek można również złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy, gdzie złożony formularz zostanie przesłany do CEIDG.

 

Źródło: materiały pochodzą ze strony – migrant.info.pl
Fot: freeimages.com

You may also like